Mokyklos įsivertinimo duomenys

2022 m.

2022 metų vidaus įsivertinimo duomenys

2021 m.

2021 m. progimnazijos vidaus įsivertinimą sudarė:

– 2021-ųjų metų veiklos plane numatytų rodiklių duomenys;

–  Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ rodiklio „Orientavimasis į mokinių poreikius“ įsivertinimas. Tyrimas „Orientavimasis į mokinių poreikius ruošiantis mokykloje įgyvendinti įtraukųjį ugdymą“;

– Mokytojų, mokinių savivaldos bei klasių tėvų komitetų pirmininkų susirinkimuose išskirti stiprieji ir tobulintini mokyklos veiklos aspektai.

Susumavę visus surinktus vidaus įsivertinimo duomenis, išskyrėme mokyklos stipriuosius ir tobulintinus veiklos aspektus:

STIPRIAUSI VEIKLOS ASPEKTAI

Veiklos

Kokybės

 įsivertinimo

rodiklis

Raktinis žodis

Veiklos aspektas

2.2.1.

3.2.1.

Mokymosi įprasminimas

Mokymasis ne mokykloje

Mokymasis per patirtį: tyrinėjimas, eksperimentavimas.

Edukacinės išvykos. Mokymasis „klasėje be sienų“.

2.4.1.

Vertinimo kriterijų aiškumas

Mokiniams aiškus jų pasiekimų vertinimas.

2.1.3.

Pagalba mokiniui

Pedagoginė pagalba mokiniams. Logopedo,

spec. pedagogo,

 mokytojų padėjėjų veikla.

Namų ruošos centras. Konsultacijos.

2.3.2.

Veiklos, įvykiai, nuotykiai

Progimnazijos renginiai ir neformalusis švietimas.

4.2.3.

Mokyklos tinklaveika

Mokyklos įvaizdis ir tinklaveika.

 

 

 

 

 

 

TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

1.2.1.

Pažangos pastovumas

Mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai.

2.2.2.

Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas

Skirtingo mokymosi potencialo mokinių ugdymas.

2.4.1.

Pažangą skatinantis

grįžtamasis ryšys

Individualios mokinių pažangos stebėjimas.

2.3.2.

Darbinga tvarka

Mokinių kultūringo elgesio skatinimas.

3.1.1.

Šiuolaikiškumas

Mokymo priemonių ir aplinkų atnaujinimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsivertinimo ataskaita 2021

Mokytojų apklausa 2021 m.

Tėvų apklausa 2021 m.

2021 m. stipru ir tobulintina

 

2020 m.

2020 m. progimnazija savo veiklą vertino įsivertindama 2020-ųjų metų veiklos plane numatytus rodiklius bei naudodamasi Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016). Įsivertinimo metu buvo teminis 3 srities „Ugdymosi aplinkos“ temos „Mokymasis be sienų“ įsivertinimas. Didelę reikšmę mokykla teikia NMVA suformuotų anketų IQESonline sistemoje mokiniams ir tėvams atsakymams. Įsivertinimo tikslais vyko fokus grupių pokalbiai su mokiniais ir tėvais. Susumavę visus surinktus duomenis išskyrėme mokyklos stipriuosius ir tobulintinus veiklos aspektus:

STIPRIAUSI VEIKLOS ASPEKTAI

Veiklos

Kokybės

 įsivertinimo

rodiklis

Raktinis žodis

Veiklos aspektas

2.2.1.

Mokymosi įprasminimas

Mokymasis per patirtį: tyrinėjimas, eksperimentavimas.

2.4.1.

Vertinimo kriterijų aiškumas

Mokiniams ir jų tėvams aiškus mokinių

 pasiekimų vertinimas.

3.1.1.

Šiuolaikiškumas

Mokymo priemonių ir aplinkų atnaujinimas.

3.2.1.

Mokymasis ne mokykloje

Edukacinės išvykos.

4.3.1.

Kompetencija

Mokytojų asmeninis meistriškumas ir kompetencija.

TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

2.3.1.

Mokymasis

Mokinių mokėjimas mokytis. Savivaldumas mokantis.

2.4.1.

Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys

Pažangos matavimas pamokoje.

3.1.2.

Estetiškumas

Pastatui, koridoriams, tualetams reikalingas remontas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių apklausa 2020 m.

Mokytojų apklausa 2020 m.

Tėvų apklausa 2020 m.

2020 m. įsivertinimo ataskaita

2019 m.

2019 m. progimnazija savo veiklą vertino naudodamasi Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016). Įsivertinimo metu buvo atliktas platusis įsivertinimas. Didelę reikšmę mokykla teikia NMVA suformuotų anketų IQESonline sistemoje mokiniams ir tėvams atsakymams. Įsivertinimo tikslais vyko fokus grupių pokalbiai su mokiniais ir tėvais. Susumavę visus surinktus duomenis išskyrėme mokyklos stipriuosius ir tobulintinus veiklos aspektus:

STIPRIAUSI VEIKLOS ASPEKTAI

Veiklos

Kokybės

 įsivertinimo

rodiklis

Raktinis žodis

Veiklos aspektas

1.2.1.

Pasiekimų asmeniškumas.

Mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, varžybose.

2.3.2.

Veiklos, įvykiai ir nuotykiai

Visą bendruomenę buriantys renginiai,

būreliai.

2.4.1.

Vertinimo įvairovė

Kaupiamasis vertinimas.

2.4.2.

Dialogas vertinant

Individualios pažangos aptarimas  su mokiniais ir tėvais.

3.2.1.

Edukacinės išvykos

Mokymasis ne mokykloje.

4.2.3.

Atvirumas

Bendradarbiavimas su socialiniais

partneriais, Šaltiniečių bendruomene,

 veiklos viešinimas.

4.3.1.

Kompetencija

Mokytojų asmeninis meistriškumas ir kompetencija.

TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

1.2.2.

Rezultatyvumas

Mokinių raštingumas.

2.3.2.

Santykiai ir mokinių savijauta

Mokinių elgesio kultūra. Patyčios. Socialinis emocinis ugdymas.

2.3.1.

Mokymasis

Mokinių mokėjimas mokytis. Savivaldumas mokantis.

3.1.1.

Šiuolaikiškumas

Mokymo priemonių šiuolaikiškumas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. įsivertinimas

Mokinių apklausa 2019 m.

Tėvų apklausa 2019 m.

2018 m.

2018 m. progimnazija savo veiklą vertino naudodamasi Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016). Įsivertinimo metu buvo atliktas teminis 3-osios srities „Ugdymosi aplinkos“ temos „Įgalinanti mokytis fizinė aplinka“ įsivertinimas. Didelę reikšmę mokykla teikia NMVA suformuotų anketų IQESonline sistemoje mokiniams ir tėvams atsakymams. Susumavę visus surinktus duomenis išskyrėme mokyklos stipriuosius ir tobulintinus veiklos aspektus:

STIPRIAUSI VEIKLOS ASPEKTAI

Veiklos

kokybės įsivertinimo

rodiklis

Raktinis žodis

Veiklos aspektas

1.2.2.

Rezultatyvumas

Mokinių ugdymosi pasiekimai

2.3.2.

Veiklos, įvykiai ir nuotykiai

Visą bendruomenę buriantys renginiai

3.1.2.

Estetiškumas

Jaukios, estetiškos aplinkos kūrimas

TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

2.3.2.

Santykiai ir mokinių savijauta

Mokinių elgesio kultūra. Patyčios.

2.4.1.

Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys.

Individualios pažangos matavimas pamokoje.

Mokinių apklausa 2018

Mokytojų apklausa 2018

Tėvų apklausa 2018

Įsivertinimo ataskaita posėdžiui

 

2017 m.

2017 m. progimnazija savo veiklą vertino naudodamasi „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika“ (2016). Įsivertinimo metu buvo atliktas teminis 4 srities „Lyderystė ir vadyba“ tyrimas.  Didelę reikšmę teikiame NMVA suformuotų anketų IQESonline sistemoje mokiniams ir tėvams atsakymams. Mokykla rinko duomenis ir 2017 m. veiklos plane numatytų uždavinių įgyvendinimo rodikliams patikrinti. Susumavę visus surinktus duomenis 2017 m. gruodžio mėnesį išskyrėme mokyklos stipriuosius ir tobulintinus veiklos aspektus:

 

STIPRIAUSI VEIKLOS ASPEKTAI:

1.2.2 Rezultatyvumas. Mokinių ugdymosi pasiekimai

2.3.2 Veiklos, įvykiai ir nuotykiai. Visą bendruomenę buriantys renginiai

3.1.2. Jaukios, estetiškos aplinkos kūrimas

4.2.3. Mokyklos tinklaveika. Progimnazijos įvaizdžio formavimas

4.3.1. Mokytojų kompetencija

4.1.1. Tobulinimo kultūra. Pažangos siekimas įvairiose aktualiausiose veiklos srityse

 

TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI:

1.1.1. Mokinių elgesio kultūra

4.2.1. Bendradarbiavimo kultūra. Mokytojų, administracijos bendradarbiavimo kultūra

Veiklos stebėsenos rodikliai 2017

Lyderystė ir vadyba 2017

Mokinių apklausa 2017

Mokytojų apklausa 2017

Tėvų apklausa 2017

Mokinių elgesio gerinimas

Mokinių ugdymosi rezultatai

Mokinių ugdymosi rezultatai 2

Mokinių apklausa 2016

Tėvų apklausa 2016

Platusis įsivertinimas (mokytojai) 2016

Atnaujinta: 2022-12-29