Priėmimo tvarka

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ 

Mokinių priėmimo tvarka į 1-ąsias ir 5-ąsias klases 2023–2024 m. m.

1A forma - 1 kl.

1B forma – 1 kl.

2A forma – 5 kl.

2B priedas – 5 kl.

Mokinių centralizuoto priėmimo į Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Mokinių centralizuoto priėmimo į Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos 1–8 klasių mokinių priėmimo į mokyklą ir skirstymo į klases tvarkos aprašas

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos 1–8 klasių mokinių priėmimo į mokyklą ir skirstymo į klases tvarkos aprašas

 

 

Dėl MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO

UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS nuo 2022-09-01

 

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO (į pirmą klasę) PROGRAMĄ

 

 

1. Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.

2. Priėmimas į pirmąsias klases prasideda sausio 5 d.

Dėl sudėtingos Covid-19 epidemiologinės situacijos Lietuvoje, prašymas ir pridedami dokumentai Švietimo skyriui teikiami tik nuotoliniu būdu. Visų dokumentų skaitmeninės kopijos siunčiamos el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt   nuo sausio 5 d. 8.00 val. (anksčiau išsiųsti neįregistruojami).

Nuo sausio 5 d. iki vasario 28 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Nuo kovo 1 d. teritorinis pirmumas nebetaikomas, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

3. Pateikiami dokumentai:

3.1. el. paštu siunčiamas   užpildytas nustatytos formos prašymas, kuris yra patvirtintas elektroniniu parašu arba pasirašytas ranka ir siunčiamas nuskenuotas ar nufotografuotas  (1A priede)  pateikta prašymo forma mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, 1B priede – centralizuotai priimamiems mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje).

3.2. vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimas, pasas ar tapatybės kortelė) kopija;

3.3.  2 fotonuotraukos (3x4, pateikti į mokyklą iki rugsėjo 1 d.);

3.4. jei reikia, pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo ar (ir) pažyma iš mokyklos, kurioje mokosi broliai ar seserys.

4. Asmenys, išsiuntę prašymus el. paštu, apie jų gavimą ir įregistravimą informuojami automatiniu atsakymu. Papildoma informacija nesiunčiama, išskyrus tuos atvejus, kuomet vaikas nepatenka į pirmąją nurodytą mokyklą ir tenka rinktis kitą mokyklą.

5. Švietimo skyrius galutinius priimtų mokinių sąrašus sudaro ir dokumentus mokykloms perduoda nuo birželio 1 d.

 

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO (į penktą klasę) PROGRAMĄ

 

1. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmą dalį (5 klasę) priimami asmenys, pateikę pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.

2. Mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą ir norintys mokytis tos pačios mokyklos penktoje klasėje, mokyklos direktoriui teikia prašymą (apie tai informuos klasės mokytoja).

Mokiniai, norintys mokytis kitos mokyklos penktoje klasėje, priimami centralizuotai – Švietimo skyriui teikiant prašymą ir dokumentus nuotoliniu būdu.

3. Priėmimas į kitų mokyklų penktąsias klases prasideda sausio 5 d.

Iki vasario 28 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Nuo kovo 1 d. teritorinis pirmumas nebetaikomas, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Mokiniui per mokslo metus (iki gruodžio 31 d.) keičiant mokyklą, prašymą ir dokumentus reikia teikti Švietimo skyriui. Nuo sausio 2 d. į esamų penktųjų klasių laisvas vietas priima pačios mokyklos.

4. Dėl priėmimo į kitų mokyklų penktąsias klases pateikiami dokumentai:

4.1. el. paštu siunčiamas   užpildytas nustatytos formos prašymas, kuris yra patvirtintas elektroniniu parašu arba pasirašytas ranka ir siunčiamas nuskenuotas ar nufotografuotas  (2A priede (sukurti nuorodą) pateikta prašymo forma, skirta centralizuotai priimamiems į penktąsias klases mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, 2B priede – centralizuotai priimamiems į penktąsias klases mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje);

4.2. vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimas, pasas ar tapatybės kortelė) kopija;

4.3. pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopija. Pažymėjimą būtina pateikti birželio mėnesį, pasibaigus ugdymo procesui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Nepateikus pažymėjimo vaikas į mokyklą nebus priimtas;

4.4. pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidaujama  mokytis jau prasidėjus mokslo metams (po rugsėjo 1 d.);

4.5. 2 fotonuotraukos (3x4, pateikti į mokyklą iki rugsėjo 1 d.);

4.6. jei reikia, pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo ar (ir) pažyma iš mokyklos, kurioje mokosi broliai ar seserys.

5. Asmenys, išsiuntę prašymus el. paštu, apie jų gavimą ir įregistravimą informuojami automatiniu atsakymu. Papildoma informacija nesiunčiama, išskyrus tuos atvejus, kuomet vaikas nepatenka į pirmąją nurodytą mokyklą ir tenka rinktis kitą mokyklą.

 

 

Informacija Švietimo skyriuje teikiama: tel. (8 45) 50 13 86 ar el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt

Visą dokumentą „Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas“, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d.  sprendimu Nr.1-296,  galima skaityti paspaudus nuorodą.

Priėmimo tvarka 2021-10-29
 
1A priedas – 1 kl.
 
1B priedas – 1 kl.
 
2A priedas – 5 kl.
 
2B priedas – 5 kl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2022-12-07