Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Tikslas – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Uždaviniai:

  1. Vykdyti mokyklos nelankymo, nesimokymo, tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
  2. Teikti kvalifikuotą logopedo, spec. pedagogo,  mokytojo padėjėjų, socialinio pedagogo pagalbą mokiniams, mokytojams, tėvams.
  3. Vykdyti priemones, padedančias formuoti teigiamą mokyklos ir klasių mikroklimatą, kurti saugią ir palankią mokymuisi aplinką.
  4. Vykdyti priemones, didinančias mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo/si veiksmingumą.
  5. Vykdyti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko gerovės klausimais. 

 

Vaiko gerovės komisija

Zina Stripeikienė – direktorė, komisijos pirmininkė;

Vaida Kuodytė – socialinė pedagogė, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Rūta Vainauskaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;

Džiuginta Kropienė – specialioji pedagogė, narė;

Dalia Gudienė – logopedė;

Dainius Čerbulėnas – psichologas.

 

Komisijos sekretorė – pradinio ugdymo ir tikybos mokytoja Geta Pečiulienė.

2023 metų VGK veiklos planas

2023 metų VGK veiklos planas

2022 metų VGK veiklos planas

VGK veiklos planas 2022 m.

2021 metų VGK veiklos planas

2021 m. VGK veiklos planas

2020 metų VGK veiklos planas

2020 m. VGK veiklos planas

VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Pagalbos mokiniams modelis

 

Atnaujinta: 2024-03-05