Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

 

Atnaujinto ugdymo turinio (UTA) diegimas mokykloje

Naujienos   https://www.mokykla2030.lt/

UTA įgyvendinimas

 • Progimnazijos UTA komanda

 

1. Dalia Vašėtienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komandos vadovė;

2. Zina Stripeikienė, direktorė;

3. Aušra Klevečkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

4. Jūratė Žiaugrienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

5. Jolanta Švėgždienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

6. Izolda Pakalnienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

7. Reda Maknevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

8. Rita Paurazienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;

9. Vilma Morkevičienė, matematikos mokytoja metodininkė;

10. Audronė Sruogienė; informacinių technologijų mokytoja metodininkė;

11. Gintarė Krikščiūnienė, dailės ir technologijų mokytoja;

12. Lina Skyrienė, vyresnioji muzikos mokytoja.

 

 • Veiklos planas 
  UTA veiklos planas
 • Atnaujinta

 

2022 m. spalis

Skaitmeninių mokymosi priemonių svetainė lietuvių kalbai mokyti 5–6 ir 7–8 klasėms

https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt

https://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt

Pagrindinės mėnesio aktualijos Švietimo portale (www.emokykla.lt): ·

Metodinė medžiaga integruotam gamtamoksliniam ugdymui 

https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/metodine-medziaga-integruotam-gamtamoksliniam-ugdymui/47288?home=true

Edukaciniai animaciniai filmukai pradinių klasių mokiniams 

https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/edukaciniai-animaciniai-filmukai-pradiniu-klasiu-mokiniams/47289?home=true

Aplinkų ir įrankių įvairovė viename infografike 

https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/aplinku-ir-irankiu-ivairove-vienoje-sistemoje/47291?home=true

Leidiniai mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti 

https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/leidiniai-mokytoju-dalykinems-kompetencijoms-tobulinti/47301?home=true

Nauji leidyklos „Pearson“ parengti anglų kalbos vadovėliai 

https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/nauji-leidyklos-pearson-parengti-anglu-kalbos-vadoveliai/47302?home=true

Biologijos vaizdo pamokos 8-9 klasių mokiniams

https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/biologijos-vaizdo-pamokos-8-9-klasiu-mokiniams/47306?home=true

 • APIE UTA ĮGYVENDINIMĄ MOKYKLOJE

 

Naujausi mokyklos įvykiai

 

2022 m. spalio mėn. UTA (Atnaujinimo ugdymo turinio) diegimo mokykloje komanda bendradarbiaudama su metodinėmis grupėmis (MG) siekė išsiaiškinti situaciją, kaip esame pasirengę šiai veiklos sričiai įgyvendinti. MG svarstė situaciją pagal SSGG metodiką.

2022 m. spalio 25 d. Mokytojų tarybos posėdyje direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Vašėtienė pristatė apibendrintus įsivertinimo rezultatus ir pasidžiaugė, kad progimnazijoje sukurta ir veiklas vykdo Atnaujinto ugdymo turinio diegimo mokykloje komanda, parengtas ir įgyvendinamas veiklos planas. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai domisi naujausiais UTA šalies įgyvendinimo įvykiais, yra susipažinę su mokomųjų dalykų atnaujintų programų turiniu, ugdysimomis kompetencijomis, Vaiko raidos aprašu, MG vyko diskusijos, parengti UTA pristatymai Metodinėje bei Mokytojų tarybose. Informacija apie naujausius įvykius nuolat skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje, OneDrive (BP atnaujinimas) prieigoje. Net 18 mokytojų užsiregistravo dalyvauti projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklose. Mokytojai dalyvauja seminaruose, mokymuose, yra linkę bendradarbiauti ir dalintis patirtimis. Yra ir nemažai neaiškumų, abejonių: ar turėsime pakankamai vadovėlių, mokymo priemonių, įrangos skaitmeniniam ugdymo turiniui diegti; kokios bus laiko sąnaudos, kai dėmesys skiriamas kompetencijoms ugdyti; ar nenukentės mokomasis dalykas; kaip vertinti mokinių kompetencijas pamokose; kaip tikslingai ir veiksmingai organizuoti ugdymo procesą taikant integruotą ugdymą... Mokytojai iškėlė ir kokybiškų mokymų problemą, kad būtų galima gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Galutinis akcentas - Mokytojų taryboje susitarta dėl prioritetinių veiklos sričių.

UTA komanda

 

 • Infografikas 
  INFOGRAFIKAS
   
 • Vaiko raidos aprašas

https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/06/VAIKO-RAIDOS-APRA%C5%A0AS.pdf

 

 • Kompetencijų raidos aprašas

https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-10-10/PATVIRTINTA_Aurelija/01_Kompetenciju%2Braidos%2Baprasas%20(1).pdf

 

 • BP įvadas

https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-10-10/PATVIRTINTA_Aurelija/00_BP%20ivadas_2022-08-18.pdf

 

 • Patvirtintos BP

 https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos

 

 

 • Skaitmeninės mokymo priemonės

https://www.emokykla.lt/bendrasis/skaitmenines-mokymo-priemones/priemones

 

 • Vadovėliai

https://www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai/vadoveliu-duomenu-baze

 

 • Metodinė medžiaga

https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga

 

 • Vertinimo pokyčiai
 • Kompetencijomis grįsta pamoka
 • BP diegimo tyrimo ataskaita

 https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/06/Tyrimo-ataskaita-2022-06-10.pdf

 

 

KODĖL ATNAUJINAMAS UGDYMO TURINYS?

2022 m. vasario 21 d.

Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl neišvengiamai daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Lietuvoje Bendrosios ugdymo programos (BUP) paskutinį kartą buvo atnaujintos 2008 m. Dabar mokyklos ir dirba pagal 2008 m. parengtas ugdymo programas. Taigi ir vėl atėjo metas pokyčiams. Kol atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokyklas, visiems būtina tinkamai pasirengti. 

Paruošiamieji programų darbai - diskusijos, išteklių paieška, strateginės vizijos išgryninimas - vyko nuo 2017 m. Programos pradėtos rengti nuo 2020 m. gegužės, patvirtinus Bendrųjų programų atnaujinimo gaires, švietimo bendruomenei sutarus, kas ir kaip turi būti atnaujinta. Atnaujinama 31 pradinio ir pagrindinio ugdymo programa ir 34 vidurinio ugdymo programos. Ugdymo programos apibrėžia ugdymo tikslus, temas, siektinus ugdymo rezultatus.

Planuojama, kad nuo ateinančių mokslo metų atnaujintos dalykų programos bus išbandomos keliose dešimtyse mokyklų, o nuo 2023 m. būtų pradėtos įgyvendinti visose mokyklose.

Atnaujintose ugdymo programose stiprinamas mokinio savybių ir vertybių ugdymas, siekiama sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, taip pat ugdyti kompetencijas, būtinas sėkmingai gyventi šiuolaikiniame pasaulyje, suteikti tvarius žinių pagrindus, sieti temas su gyvenimo aktualijomis. Prie šešių numatomų ugdyti kompetencijų - komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo bei socialinės-emocinės - atsižvelgus į ekspertų ir švietimo bendruomenės siūlymus, įtraukta ir skaitmeninė kompetencija.

Mokymosi turinys atnaujinamas atsižvelgiant į Lietuvos mokinių tarptautinių pasiekimų tyrimų rezultatus, mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus, į naujausius mokslo pasiekimus, tarptautinių ekspertų rekomendacijas, pasaulines bendrųjų programų rengimo tendencijas. Iki 30 proc. mokymosi turinio mokytojai galės parinkti priklausomai nuo konteksto ir mokinių poreikių.

Parengta remiantis NŠA informacija

 

 

Atnaujinta: 2022-11-07