Kas yra STEAM

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija 2019 kovo mėn. tapo kandidate į STEAM tinklo narius. 2020 m. pradžioje progimnazija tapo visaverte STEAM tinklo nare.

Kas yra STEAM?

STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų (angl. – Technology), inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. - Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis. 

STEAM – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste; su šiais mokslais derinamas kūrybiškumas ir techninė kūryba, kurie suteikia bet kuriam STEAM dalykui funkcionalų dizaino sprendimą, sumodeliavimą, suprojektavimą ir pan. Menai ir dizainas suprantami kaip tarpdisciplininis kūrybinis procesas, jungiantis kūrybiškumą ir inovatyvių technologijų panaudojimą sprendžiant problemas daugialypiame tikrovės kontekste.

 

STEAM veiksmų koordinatorė – Dalia Gudienė, el.p. dalia.gudiene@gmail.com

Komanda:

Ligita Urbonienė, geografijos, gamtos ir žmogaus mokytoja;

Gitana Jasaitienė, fizikos, gamtos ir žmogaus mokytoja;

Jurgita Skrebienė, biologijos mokytoja;

Aušra Klevečkienė, pradinio ugdymo mokytoja;

Lina Masilionienė, pradinio ugdymo mokytoja;

Rita Paurazienė, ugdymo karjerai koordinatorė;

Džiuginta Kropienė, specialioji pedagogė.

 

 

Vertinga STEAM pamoka

1. Integruojami keli STEAM ugdymo krypčių arba STEAM ugdymo krypčių ir kiti mokomieji dalykai;

2. STEAM pamokai keliamas tikslas (ne uždavinys);

3. STEAM pamokai keliamas didaktinis tikslas (pvz., mokyti dirbti komandoje, mokyti pristatyti darbą, mokyti konstruktyviai kritikuoti, ...);

4. Pamokoje keliama reali aktuali problema arba sukuriama reali situacija;

5. Ugdomas mokinių kritinis mąstymas;

6. Mokiniai aktyviai veikia komandose;

7. Remiamasi turima mokinių patirtimi (patirtis gali būti ir dirbtinai „sukuriama“);

8. Ugdymas organizuojamas ir kitose mokyklos aplinkose (ne kabinete) ir aplinkose už mokyklos ribų;

9. Tikslingai naudojamos IT;

10. Organizuojamas komandose sukurtų produktų pristatymas kitoms komandoms ir mokinių refleksija;

11. Mokinių veiklos rezultatas yra praktiškai reikšmingas;

12. Veiklos rezultato sklaida;

13. Pamokoje dirba keli mokytojai;

14. Pamokos trukmė daugiau negu viena pamoka.

 

STEAM KRYPČIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO PANEVĖŽIO „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOJE PROGRAMA

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. STEAM krypčių projektinių darbų įgyvendinimo programos (toliau – Programa) paskirtis – apibrėžti mokinių vykdomo STEAM krypčių projektinio darbo sampratą, tikslą, uždavinius, jo organizavimą.

2. STEAM krypčių projektinių mokinių darbų įgyvendinimą koordinuoja STEAM koordinavimo grupė.

 

II PAGRINDINĖS ŠIOS PROGRAMOS SĄVOKOS

 

3. Projektinis darbas – savarankiškai, konsultuojant vadovui, grupės mokinių atliekamas praktinis (tyrimas/ eksperimentas/konstravimas ir kt.) darbas pasirinkta STEAM ugdymo krypties tema. Projektinis darbas rengiamas ir jo rezultatai pateikiami pagal nustatytus reikalavimus (priedas Nr.1).

4. Projektinio darbo pristatymas – mokinių grupės konsultuojantis su darbo vadovu atlikto Projektinio darbo pateikimas vertinimo komisijai. Pristatymą sudaro vizualinė (prezentacija, plakatas, sukonstruotas daiktas, modelis, maketas ir kt.) ir žodinė dalys. Konkrečią pristatymo formą pasirenka mokinių grupė

 

II SKYRIUS. PROJEKTINIO DARBO SAMPRATA, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

5. Projektinis darbas – STEAM ugdymo krypties darbas, mokinių grupės rengiamas ne pamokų metu, ir pristatomas vertinimo komisijai.

6. Projektinis darbas skirtas 3- 8 klasių mokiniams, dalyvaujantiems Neformalaus švietimo veiklose (Atradimų akademiją ir kt.).

7. Projektinio darbo tikslas – sudominti mokinius STEAM krypčių disciplinomis

8. Projektinio darbo uždaviniai:

8.1. ugdyti mokinių kritinį mąstymą, praktinės ir kūrybinės veiklos gebėjimus, komandinio darbo įgūdžius;

8.2. suteikti galimybę mokiniams papildomai domėtis pasirinkta tema siejant ją su gyvenimo aktualijomis.

 

III SKYRIUS. PROJEKTINIO DARBO STRUKTŪRA IR JO RENGIMAS

 

9. Pagal veiklos pobūdį Projektinio darbo metu gali būti atliekamas tyrimas ir/ar kuriamas originalus produktas ir parengiamas Projektinio darbo aprašas.

10. Projektinį darbą rengia 3-8 klasių 3-4 mokinių grupė.

11. Darbui vadovauja projektinio darbo vadovas- neformalaus šveitimo veiklų mokytojas.

12. Darbo vadovas pateikia mokinimas siūlomų projektinio darbo temų sąrašą arba padeda mokiniams patiems suformuluoti darbo temą; konsultuoja mokinius pasiruošiant darbo vykdymui ir vykdymo metu, ruošiant darbo pristatymą.

13. Projektinio darbo idėją ir temą mokinių grupė pasirenka iš vadovo pateiktų arba pateikia patys konsultuodamiesi su darbo vadovu. Jei mokiniai temą, idėją pateikia patys, temos ir idėjos tinkamumą turi patvirtinti darbo vadovas.

14. Mokinių grupė konsultuojama darbo vadovo grynina Projektinio darbo idėją, formuluoja darbo temą, renka, analizuoja medžiagą, koreguoja, įgyvendina sumanymą (tiria, modeliuoja, kuria, gamina), fiksuoja darbo eigą, rengia darbo pristatymą bei rengia Projektinio darbo aprašą.

15. Projektinio darbo vadovas supažindina mokinius su Projektinio darbo veiklos vykdymo ir vertinimo reikalavimais, prižiūri, stebi, analizuoja, pasirinkta forma fiksuoja darbo rengimo eigą.

 

IV SKYRIUS. MOKINIŲ KOMPETENCIJOS IR JŲ VERTINIMAS

 

16. Grupės mokinių pristatomą darbą Vertinimo komisija vertina neformaliai.

17. Mokiniai skatinami padėkomis. STEAM krypties projektinį darbą vykdę mokiniai gali būti atleidžiami nuo projektinių darbų vykdymo birželio mėnesį.

___________________________________________

 

MOKYKLOS STEAM VEIKLŲ PLANAS 2020 m.

1. STEAM dirbtuvėlės 1–4 kl. mokiniams (D. Gudienė, A. Klevečkienė, L. Brazytė, G. Jasaitienė):

1–2 kl. – sausio mėn.;

3–4 kl. – gegužės, rugsėjo mėn.

2. STEAM dirbtuvės 5–8 kl. mokiniams (rugsėjo mėn. „Tyrėjų naktis“; D. Gudienė, L. Brazytė, G. Jasaitienė).

3. Jaunojo tyrinėtojo diena 1–8 kl. mokiniams (spalio mėn.; D. Gudienė, A. Klevečkienė, L. Brazytė, G. Jasaitienė).

4. STEAM veiklos/pamokos pasitelkiant Viki Lab, Giliuko laboratorijas ir kt. (per metus; D. Gudienė, A. Klevečkienė).

5. Atradimų akademijos, gabių mokinių būrelių narių (vadovaujamų būrelių mokytojų) vedamos pamokos 1–4 kl. mokiniams (balandžio mėn.; neformaliojo švietimo vadovai).

6. 1–4 klasių mokinių projektai (kasmet; A. Klevečkienė, pradinių klasių mokytojos):

1a „Žalią pupą sodinau“ (kovo–balandžio mėn.);

1b „Užsiaugink drugelį“ (rugsėjo–lapkričio mėn.);

1c „Gėlė mamytei“ (kovo–gegužės mėn.);

2a „Čipolinai auga ir stiprėja“ (sausio–vasario mėn.), „Kai išdygs, kaip jis atrodys?“ (vasario–gegužės mėn.);

2b „Magiški kiaušiniai“ (kovo mėn.);

2c „Kambarinių augalų dauginimas, auginimas, priežiūra“ (kovo–gegužės mėn.);

3b „Magiški kiaušiniai“ (kovo mėn.);

4a „Vitaminai vazonėlyje“ (vasario–kovo mėn.);

4b ,,Žuvyčių auginimas akvariume“ (rugsėjo–birželio mėn.,

,,Gėlių auginimas“ (kovo–gegužės mėn.).

7. Įvykusių veiklų refleksijos (per metus – po įvykusių veiklų; veiklų vadovai).

8. Įvykusių STEAM veiklų aprašymai, nuotraukos talpinami mokyklos el. svetainės rubrikoje „Steam“ (per metus; D. Gudienė, A. Banienė).

 

MOKYKLOS STEAM VEIKSMŲ PLANAS 2019 m.

 

Planuojamos veiklos

 

Laikas

Atsakingi

 1.  

Tyrinėjimų pamokos 1–2 kl. mokiniams (pamokas veda „Atradimų akademijos“ nariai)

Vasaris–Balandis

G. Jasaitienė,    

A. Urbonienė,

Dž. Kropienė

 1.  

1–4 kl. mokinių pasaulio pažinimo pamokas insektariume.

2019 m. vasario–kovo mėn.

D. Gudienė,   

A. Klevečkienė,

L. Andrikonytė

 1.  

Pradinių klasių mokinių dalyvavimas olimpiadose: Mažojoje gamtos olimpiadoje „Pelėdžiukas – 2019“ Panevėžio Gamtos mokykloje; pasaulio pažinimo olimpiadoje „Mano gaublys – 2019“.

2019 m. vasario–kovo mėn.

V. Baronienė

S. Varanauskienė

 1.  

Jaunojo tyrinėtojo diena

2019 m. rugsėjo mėn.

Darbo grupė

 1.  

Tyrinėjimo veiklos „Minties“ gimnazijos laboratorijoje 5–8 kl. mokiniams.

Visus metus

J. Skrebienė,   G. Jasaitienė

 1.  

Mokinių išvyka ir dalyvavimas edukacinėje veikloje (Elektros ir technikos muziejus/Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras)

Gegužės–Birželio mėn.

D. Gudienė,   

G. Jasaitienė, 

A. Klevečkienė,

L. Andrikonytė,

Dž. Kropienė

 1.  

3 kl. mokinių išvyka į „UAB Aukštaitijos vandenys“, vandens tyrimas laboratorijoje

Gegužės–birželio mėn.

A. Klevečkienė,

L. Andrikonytė,

3 kl. vadovai

 1.  

Gamtinės aplinkos stebėjimas naudojant iNaturalist platformą (4–8 kl. mokiniai)

Balandžio–rugsėjo mėn.

G. Jasaitienė,

A. Klevečkienė,  

L. Andrikonytė,

D. Gudienė,  

Dž. Kropienė

 1.  

STEAM veiklų įdomiosios pertraukos

Visus metus

R. Vainauskaitė, mokytojai

 1.  

STEAM dirbtuvėlės pradinių klasių mokiniams

Birželio mėn.

 

D. Gudienė,   

A. Klevečkienė,

G. Jasaitienė,

Dž. Kropienė

 1.  

STEAM dirbtuvėlės specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (kartu su J. Žemkalnio gimnazijos mokiniais)

Gegužės mėn.

Dž. Kropienė,

D. Gudienė

 1.  

Dalyvavimas Robotikos konkursuose, šventėse

Pagal atskirus pranešimus

A. Klevečkienė,

A. Sruogienė

 1.  

7–8 kl. mokinių išvykos į gamybos įmones, kuriose naudojamos naujos pažangios technologijos

Balandžio–birželio mėn.

R. Paurazienė

 1.  

Mokinių susitikimas su STEAM krypties profesijos atstovu.

Balandžio– birželio mėn.

R. Paurazienė

A. Klevečkienė

 1.  

Užsiėmimas „Šaltiniečių“ bendruomenės nariams „Dėžučių mieloms staigmenėlėms gaminimas“ (konstravimas, puošimas)

Balandžio mėn.

A. Urbonienė, 

V.Jaramalavičienė

 1.  

STEAM dirbtuvėlės mikrorajono priešmokyklinio amžiaus vaikams

Gruodžio mėn.

D. Gudienė,

A. Klevečkienė,

G. Jasaitienė,

Dž. Kropienė

A. Urbonienė,

L. Andrikonytė

Atnaujinta: 2022-11-14