Pailgintos darbo dienos grupė

 

Pailgintos darbo dienos grupės (PDDG) 

Darbo laikas:

Pirmadienis–penktadienis  12.20–16.40 val.

 

Pailgintos darbo dienos grupės tvarka 2021-06-10

Pailgintos darbo dienos grupės tvarka 2021-06-10

Patvirtinta PDDG sutartis 2020-08-31

Patvirtinta PDDG sutartis 2020-08-31

Prašymus dėl įrašymo į grupės sąrašus 1–4 klasių mokinių tėvai (globėjai,  rūpintojai) mokyklai (Direktoriui) pateikia iki birželio 15 d.

Tėvų prašymo forma į PDDG

 

 

Pateikiame svarbiausią informaciją iš savivaldybės parengto dokumento

 

 PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS PASLAUGŲ TEIKIMO PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

TVARKOS APRAŠAS

 

APRAŠAS ĮSIGALIOJA NUO 2021 m. rugsėjo 1 d.

 

Pastaba. Visas Aprašas skelbiamas Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt ir mokyklos interneto svetainėje.

 

Prašymus dėl įrašymo į grupės sąrašus nuo 2021-09-01 ir vėliau  1-4 klasių mokinių tėvai (globėjai,  rūpintojai) mokyklai (Direktoriui) pateikia iki einamųjų metų birželio 15 d.

 

INFORMACIJA

             

1. Pailgintos darbo dienos grupė – tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu sukomplektuota mokinių grupė, kurioje teikiamos papildomos neformaliojo švietimo paslaugos.

2. Grupės veiklos paskirtis − teikti papildomą neformaliojo švietimo paslaugą po pamokų, organizuoti Grupę lankančių mokinių ugdymą ir užimtumą, užtikrinti jų saugumą, suteikti pagalbą atliekant namų darbų užduotis.

3. Minimalus mokinių skaičius Grupėje yra 15, maksimalus – 24.

4. Mokykla iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi pateikti Panevėžio mieto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui informaciją apie Grupės komplektavimą ir mokinių skaičių.

5. Grupė komplektuojama einamiesiems mokslo metams iš mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus raštišką prašymą Direktoriui.

6. Mokinio priėmimas į Grupę įforminamas Direktoriaus įsakymu ir Pailgintos darbo dienos grupės paslaugų teikimo sutartimi (toliau – Sutartis), pasirašyta su tėvais (globėjais, rūpintojais). Atsiskaitymo tvarka už Grupės paslaugų teikimą numatoma Sutartyje.

7. Veikla Grupėje organizuojama pagal Grupės auklėtojo parengtą ir su Direktoriumi suderintą veiklos planą ir dienotvarkę. Mokinių lankomumas fiksuojamas lankomumo dienyne.

8. Jei šeimoje daugiau nei vienas vaikas, besimokantis pagal pradinio ugdymo programą, Tėvų sprendimu vaikas gali per dieną Grupėje ugdytis ir mažiau valandų, tačiau tai neturi įtakos mokesčio dydžiui.

9. Už teikiamą Grupės paslaugą nemokama, jei:

9.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

9.2. mokinys nelanko Grupės dėl ligos ne trumpiau kaip 15 darbo dienų;

9.3. mokiniui nelankant Grupės paskelbus karantiną ir (ar) ekstremaliąją situaciją, privalomai sustabdžius ar perkėlus į nuotolinį mokinių ugdymo procesą mokykloje, įskaitant mokinio priverstinę saviizoliaciją. Esant nurodytoms sąlygoms už Grupėje teikiamas paslaugas 1 vaikui mokamas mokestis proporcingai mažinamas atsižvelgiant į faktiškai lankytas Grupėje dienas.

            10. Tėvai (globėjai, rūpintojai) sumoka Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą mokestį už Grupėje teikiamas paslaugas iki einamojo mėnesio 15 kalendorinės dienos.

11. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nutraukus Sutartį, už einamąjį mėnesį jų sumokėtas mokestis negrąžinamas.

12. Jeigu mokestis už Grupėje teikiamas paslaugas nesumokamas 1 mėnesį iki nustatyto termino, Direktorius kitą mėnesį turi teisę išbraukti mokinį iš Grupės sąrašų ne anksčiau kaip praėjus 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus).

 

 

_________________________________________

 

PDDG paskirtis – organizuoti saugią mokinių priežiūrą, poilsį, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir mokyklos aplinkoje. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti. Pagal poreikį teikti pagalbą atliekant klasėje nesuspėtas atlikti užduotis.

 
 
Atnaujinta: 2023-09-20